Sefinance.lv konkursa noteikumi

1. Konkursa organizētājs: SIA „Sefinance”, reģistrācijas Nr. 40103224297, Rīga, Tadenavas iela 14, Latvija, tālrunis 67332317, turpmāk – Organizētājs).
2. Konkursa norises teritorija: Latvijas Republika, interneta vietne www.sefinance.lv .
3. Konkursa norises sākuma un beigu datums: 2020.gada 23.novembris – 2021.gada 15. februārim.
4. Balvu fonds: – 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti eiro) naudas balvas katra 100 EUR (simts eiro, 00 centi) apmērā.
5. Konkursā drīkst piedalīties ikviena 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona (turpmāk – Dalībnieks).
6. Konkursā Dalībnieks var piedalīties tikai vienu reizi.
7. Lai piedalītos konkursā, Dalībniekam, apmeklējot www.sefinance.lv, iznirstošajā banerī ir jāievada sava e-pasta adrese, tālruņa numurs un jāatzīmē ailīte, kas norāda piekrišanu saņemt Organizētāja un tā sadarbības partneru atlaižu piedāvājumus un citu vērtīgu informāciju.
8. Reģistrējot savu dalību konkursā, Dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem, tai skaitā tajos iekļautajiem personas datu apstrādes noteikumiem.
9. Ja Dalībnieks ir norādījis citai personai piederošu e-pasta adresi, tad Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par šādas rīcības rezultātā Organizētājam vai trešai personai nodarītiem jebkādiem zaudējumiem.
10. Konstatējot negodprātīgu dalību konkursā (piedalīšanās ar viltus e-pastu adresēm, izmantojot vairākas e-pasta adreses utt.), Organizētājs ir tiesīgs izslēgt Dalībnieku no dalības konkursā.
11. Balvas tiks izlozētas ar programmatūras palīdzību pēc nejaušības principa pa vienai balvai katrā izlozē 30.11.2020,07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020,28.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021, 18.01.2021, 25.01.2021, 01.02.2021,08.02.2021, 15.02.2021 , starp visiem izlozes brīdi reģistrētiem Dalībniekiem, kuri būs izpildījuši konkursa noteikumus.
12. Konkursa balvas ieguvējam/-ai tiks nosūtīta ziņa uz konkursa pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi.
13. Balvu Dalībnieks ir tiesīgs saņemt personīgi, ierodoties SIA„Sefinance” birojā no plkst. 9.00 līdz 17.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. Iepriekš vienojoties, parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā norādīts Konkursa balvas ieguvēja konta numurs naudas balvas saņemšanai, Dalībnieks Organizētājam var sūtīt kā elektronisku dokumentu e-pastā. Gadījumā, ja uzvarētājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā kopš e-pastā nosūtītās ziņas neierodas pēc balvas, balva paliek Organizētāja īpašumā.
14. Balva netiek izsniegta citu produktu, preču vai pakalpojumu izteiksmē un netiek nosūtīta pa pastu.
15. Organizētājs saglabā tiesības anulēt izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Dalībnieks nav ievērojis šajos noteikumos ietvertās prasības.Šai gadījumā Organizētājs nekavējoties izlozē citu uzvarētāju no Dalībnieku saraksta.
16. Organizētājam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas konkursa noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo konkursu. Gadījumā, ja Organizētājs konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tam radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, Organizētājs ir tiesīgs pārtraukt konkursu bez jebkādiem ierobežojumiem.
17. Konkursa noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
18. Reģistrējoties konkursā, Dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem konkursa noteikumiem un dod atļauju Organizētājam apstrādāt, uzglabāt un izmantot Dalībnieka datus izlozes uzvarētāju noteikšanai un to paziņošanai, kā arī balvu izsniegšanai. Dalībnieka kontaktinformācijas datu apstrāde tiek veikta arī, lai SIA„Sefinance” varētu sazināties ar Dalībnieku un piedāvātu atlaižu piedāvājumus un citu mārketinga informāciju no www.sefinance.lv, izmantojot elektronisko pastu, īsziņas (SMS) un veicot tālruņa zvanus. Konkursa Dalībniekam vienmēr ir iespēja atsaukt savu piekrišanu un atteikties no ziņu saņemšanas, sazinoties ar SIA„Sefinance”.
19. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA„Sefinance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties konkursā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
20. Ar konkursa norisi un rezultātu paziņošanu saistītie Organizētāja lēmumi ir galīgi.
21. Organizētājs neatbild par iespējamajiem izdevumiem, kas Dalībniekam varētu rasties saistībā ar dalību konkursā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu sniegšanas dēļ, vai citām Dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai konkursa norise.
22. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA Sefinance, sūtot ziņu uz e- pastu: info@sefinance.lv