Условия обработки данных

Условия обработки данных

Обновлено: 16 мая 2024 г.

1. Informācija par personu datu apstrādi un šīs politikas tvērumu

 

1.1. SIA „Sefinance” (reģ.Nr.40103224297, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013, tālrunis: 8355, 67332317, elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv) (turpmāk – Sefinance, Mēs, Mūsu, Mums) ir izstrādājusi šos  personas datu apstrādes noteikumus (turpmāk – Privātuma politika), kur ir norādīta kārtība kādā Sefinance apstrādā personas datus.

1.2. Privātuma politika attiecas uz šādām fizisko personu grupām:

 • Mūsu bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem Klientiem – starpniecības pakalpojuma saņēmējiem un ar šīm personām saistītām personām (piemēram, galvotājiem, ģimenes locekļiem), kuru personas datus mums nodod Klients;
 • Mūsu biroja vai citu Mūsu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz tām personām, kuras nonāk Mūsu veiktās videonovērošanas darbības zonās;
 • Mūsu mājaslapas www.sefinance.lv apmeklētājiem;
 • personām, kuras piekritušas saņemt no Mums vai Mūsu sadarbības partneriem mārketinga informāciju vai nav atteikušās no tās saņemšanas;
 • personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Mūsu mārketinga aktivitātēm;
 • Mūsu sadarbības partneru pārstāvjiem vai kontaktpersonām (turpmāk visi kopā arī datu subjekti);

1.3. Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tā notiek (klātienē, Mūsu interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski).

1.4. Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju datu subjektiem par Mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām, nolūkiem, datu apjomu un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

1.5. Lūdzam ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, tīmekļa vietnē – www.sefinance.lv) var būt sniegta papildus informācija par personas datu apstrādi.

1.6. Apstrādājot personas datus Sefinance ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti - Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

1.7. Sefinance aicina laiku pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku, lai iegūtu aktuālo informāciju par Mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām un procesiem.

 

2. Informācija par pārzini

 

2.1. Mēs esam uzskatāmi par kredīta starpniekiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 10.punkta izpratnē. Proti, Mēs neesam kredīta devējs (jo neizsniedzam kredītus), bet gan piedāvājam (a) saviem klientiem – starpniecības pakalpojuma subjektiem - noslēgt kreditēšanas līgumus  ar aizdevējiem (mūsu sadarbības partneriem) vai iepazīstinām ar šādiem līgumiem, (b) aizdevēju vārdā un uzdevumā slēdzam aizdevuma līgumus, vai (c) sniedzam palīdzību Mūsu klientiem, sagatavojoties aizdevuma līguma noslēgšanai. Praksē tas nozīmē, ka starp Mums un klientu tiek noslēgts līgums par starpniecības pakalpojuma sniegšanu (nevis aizdevuma līgums), pamatojoties uz kuru Mēs no klienta saņemam informāciju:

- lai novērtētu kurš no aizdevējiem varētu būt Klienta vajadzībām un iespējām piemērots, kā arī

- lai izvēlētajam aizdevējam vai aizdevējiem nodotu nepieciešamo informāciju, lai tie izvērtētu klientu (tajā skaitā spēju atmaksāt aizdevumu) un izlemtu par aizdevuma līguma noslēgšanas iespējamību un piedāvātu to.

2.2. Ņemot vērā iepriekš aprakstīto mūsu starpniecības lomu aizdevuma līguma izvērtēšanas un noslēgšanas procesā,  klienta personas dati, kas iesniegti, piemēram, aizpildot mūsu mājaslapā pieejamo pieteikuma formu, tiek nodoti mūsu sadarbības partneriem – aizdevuma izsniedzējiem, kuri to izvērtē un pieņem lēmumu par iespējamā aizdevuma apmēru, termiņiem, procentiem un citiem ar aizdevuma līgumu saistītiem apsvērumiem. Precīzs aizdevēju uzskatījums ir pieejams šīs Privātuma politikas 7.punktā. Ja klienta un kāda aizdevēja starpā tiek noslēgts aizdevuma līgums, tad šīs tiesiskās attiecības tiek nodibinātas starp klientu un aizdevēju un tās regulē noslēgtais līgums, kā arī citi aizdevēja dokumenti un paziņojumi (Mēs neesam šo attiecību dalībnieki).

2.3. Mēs darbojamies kā atsevišķs pārzinis attiecībā uz visām šajā Privātuma politikā norādītajām datu apstrādes darbībām, izņemot attiecībā uz pieteikuma informācijas tehnisko apstrādi un atsevišķu starpniecības pakalpojumu procesu nodrošināšanu, kuras Mēs veicam kā kopīgi pārziņi kopā ar šādiem Mūsu grupas uzņēmumiem:

- SIA "Sefinance Credit" (reģ.Nr.40103782232, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-101); tālrunis: 8355, 67332317; elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv;

- SIA “SEBI” (reģ. Nr. 40103969683, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013); tālrunis: 8355, 67332317, elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv;

- SIA “LK Capital” (reģ.Nr.40203270288, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013); tālrunis: 29027027; elektroniskā pasta adrese: info@latkredits.lv.

 

3. Informācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

 

3.1. Mūsu kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@sefinance.lv vai Sefinance juridiskā adrese Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013.

3.2. Vēršoties pie Mums ar jautājumiem vai pieprasījumiem par personas datu apstrādes jautājumiem Mēs lūdzam ņemt vērā un ievērot turpmāko:

- pieprasījuma iesniegšanas gadījumā tas ir jānoformē atbilstoši Juridiskā spēka likuma prasībām, tajā skaitā elektroniskā gadījumā jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, bet fiziskā formātā – ar parakstu;

- saņemot pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mēs vispirms pārliecināsimies par iesniedzēja identitāti, kā arī, ja tas nepieciešams, izmantosim savas tiesības lūgt iesniegt papildus informāciju, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- Mēs atbildi sniedzam normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi);

- atbildi Mēs nosūtīsim pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki, personas datu kategorijas un tiesiskais pamats

 

4.1. Apstrādājamo personas datu kategorijas ir atkarīgas no attiecīgās apstrādes būtības un mērķa. Mēs galvenokārt apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem uz šāda tiesiskā pamata:

Apstrādes nolūks

Tīmekļa vietnes "www.sefinance.lv” darbības nodrošināšana un uzlabošana (detalizētu informāciju aicinām skatīt arī vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu)

Apstrādes darbības apraksts

Mēs apstrādājam datu subjektu personas datus, lai uzlabotu savu tīmekļa vietni, padarītu to ērtāk lietojamu. Kā arī drošības apsvērumu dēļ fiksējam IP adresi iespējamo incidentu izmeklēšanas un tīmekļa lapas aizsardzības nolūkos.

Datu kategorijas

IP adrese, ierīce, pārlūks, OS, veiktās darbības, interneta lapas sadaļa, datums un laiks, sīkdatnes.

Glabāšanas ilgums

Tīmekļa vietnē veikto darbību datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 2 (divus) gadus, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Tiesiskais pamats apstrādei

Pārziņa leģitīmās intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts).

Apstrādes nolūks

Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība

Apstrādes darbības apraksts

Mēs apstrādājam datu subjekta - klienta personas datus kreditēšanas starpniecības pakalpojuma līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, tajā skaitā veicam arī personas datu nodošanu aizdevējam ar mērķi izvērtēt atbilstību un iespējas saņemt aizdevumu;

Datu kategorijas

Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, valstiskā piederība; Kontaktinformācija - adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs; Profesionālie dati - darba vieta, nodarbošanās, izglītība, ieņemamais amats, stāžs; Finanšu informācija - informācija par saistībām, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, izziņa par ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem, vai klients ir politiski nozīmīga persona; Ģimenes stāvoklis - radinieki, laulātais;

Glabāšanas ilgums

Personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi normatīvajos aktos noteiktie glabāšanas termiņi; Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, Grāmatvedības likumā ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus; Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo saistību tiesību prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Tiesiskais pamats apstrādei

Līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts); Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts); Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Apstrādes nolūks

Mārketings

Apstrādes darbības apraksts

Mēs apstrādājam datu subjekta personas datus, lai sniegtu tiešā mārketinga informāciju, piemēram, informāciju par atlaižu piedāvājumiem, īpašām kampaņām, mūsu jaunumiem kā arī sadarbības partneru, kuri norādīti šajā Privātuma politikā, piedāvājumiem, izmantojot kādu no saziņas veidiem, piemēram, īsziņas, e-pastu, sociālos tīklus, pārlūka paziņojumus u.c.

Datu kategorijas

Kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālruņa numurs; Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds.

Glabāšanas ilgums

Līdz brīdim, kad datu subjekts atsauks savu piekrišanu tiešā mārketinga informācijas saņemšanai vai atteiksies no šo materiālu saņemšanas.

Tiesiskais pamats apstrādei

Piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts); Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts.

Apstrādes nolūks

Loteriju un akciju piedāvāšana

Apstrādes darbības apraksts

Mēs apstrādājam datu subjekta personas datus, lai administrētu loterijas, ja datu subjekts tajās piedalās. Tāpat mēs apstrādājam datu subjekta personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu datu subjektu, izsniedzot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar mūsu juridisko pienākumu.

Datu kategorijas

Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālruņa numurs; Finanšu informācija – konta numurs; Dati par piedalīšanos izlozēs, spēlēs, akcijās vai kampaņās - iegūtie punkti spēlēs, izlozēs vai akcijās iegūtās balvas.

Glabāšanas ilgums

Personas datus, kas nepieciešami nolūka sasniegšanai - mēs glabāsim līdz loteriju, akciju norises beigām; Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos.

Tiesiskais pamats apstrādei

Juridiska pienākumu izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts); Pārziņa leģitīmās intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts); piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts).

Apstrādes nolūks

Jaunu pakalpojumu izstrāde un piedāvāšana

Apstrādes darbības apraksts

Mēs varam apstrādāt datu subjekta personas datus, lai, analizējot paradumus un saņemtos pakalpojumus, piedāvātu jaunus pakalpojumus un piedāvājumus.

Datu kategorijas

Kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālruņa numurs; dati par pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību – piemēram, vecums, pakalpojumu izmantošanas biežums, klienta apmierinātība. Tīmekļa vietnes analītika – veiktās darbības tīmekļa vietnē (apmeklētās vietņu lapas, laiks, datums, izvēlētās saites u.c.).

Glabāšanas ilgums

Datus par pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību mēs glabāsim ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu. Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

Tiesiskais pamats apstrādei

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts).

Apstrādes nolūks

Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana

Apstrādes darbības apraksts

Mēs apstrādājam datu subjekta personas datus, lai nodrošinātu augsta līmeņa pakalpojuma kvalitāti, veicot aptaujas par apmierinātību ar Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī, veicot telefona sarunu ierakstu, lai nodrošinātu Mūsu darbinieku sarunu ar klientu kvalitātes kontroli un neskaidro jautājumu risināšanu.

Datu kategorijas

Dati par datu subjekta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību – piemēram, vecums, pakalpojumu izmantošanas biežums, klienta apmierinātība; Sarunu ieraksta dati – klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks;

Glabāšanas ilgums

Datus par klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību mēs glabāsim ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu.

Sarunu ierakstus mēs glabāsim ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, izņemot gadījumus, kad balss ierakstā ir fiksēta datu subjekta piekrišana un šādā gadījumā mēs balss ierakstus glabāsim līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.

Tiesiskais pamats apstrādei

Piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a)punkts); Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Apstrādes nolūks

Videonovērošana

Apstrādes darbības apraksts

Mūsu biroja telpās mēs apstrādājam datu subjekta personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, bet ne tikai, lai: nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija); konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus; izmeklētu incidentus.

Datu kategorijas

Videoieraksts - attēls un ieraksti, kā arī visi citi personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana.

Glabāšanas ilgums

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Tiesiskais pamats apstrādei

Vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas d) punkts); Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

4.2. Personas datu saglabāšanas periods tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

4.2.1. vai ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums un klientam tiek sniegts pakalpojums;

4.2.2. vai dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie tika ievākti;

4.2.3. vai dati ir nepieciešami tai darbībai, kuru Mums lūdzis vai kam piekritis datu subjekts;

4.2.4. vai Mums ir juridisks pienākums datus glabāt;

4.2.5. vai dati nepieciešami Mūsu leģitīmo un tiesisko interešu īstenošanai vai aizstāvībai.

4.3. Gadījumos, kad nebūs konstatējams neviens no augstāk minētajiem personas datu uzglabāšanas nosacījumiem, tie tiks neatgriezeniski dzēsti vai, absolūti anonimizētā veidā (nav iespējams tos atjaunot un no tiem identificēt datu subjektu) izmantoti statistikas nolūkiem.

 

5. Personas datu apstrāde mārketinga ietvaros un piekrišanas atsaukšana

 

5.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru sniegto piekrišanu jebkurai personas datu apstrādei.

5.2. Piekrišanu var atsaukt sazinoties ar Mums, piemēram, rakstot uz mūsu e-pastu info@sefinance.lv vai uz Mūsu juridisko adresi, vai, ja mārketinga informācija tiek nosūtīta e-pastā, izmantot nodrošināto bezmaksas iespēju atteikties no informācijas saņemšanas (“unsubscribe”). Piekrišanu var atsaukt arī telefona sarunas laikā, ja pastāv iespēja identificēt datu subjektu.

5.3. Gadījumā, ja datu subjekts izmanto savas tiesības atsaukt sniegto piekrišanu datu apstrādei, aicinām ņemt vēra, ka piekrišanas atsaukums neietekmēs datu apstrādi pirms atsaukuma izdarīšanas, tāpat nepieciešamības gadījumā personas dati var tikt apstrādāti arī uz citu tiesisko pamatu pamata.

 

6. No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus

 

6.1. Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētu nolūku sasniegšanai un tam Mums ir nepieciešams iegūt noteikta veida un rakstura informāciju. Informācijas nesaņemšana var, piemēram, apdraudēt pakalpojuma kvalitatīvu saņemšanu, saziņu ar  datu subjektu, vai, piemēram, līguma izpildi. Citos gadījumos personas dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt izdevīgus sadarbības partneru piedāvājumus. Šādos gadījumos personas datu iegūšanas brīdī Mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga un uz piekrišanu balstīta.

6.2. Gadījumā, ja datu subjekts pēc savas brīvas izvēles sniedz Mums personas datus, lūdzam ņemt vērā attiecīgo personas datu iesniegšanas nolūku un ievērot šī nolūka sasniegšanai nepieciešamo un nododamo personas datu apjomu. Mēs lūdzam personas datus norādīt tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās vēstules, pieprasījuma, pieteikuma vai jautājuma nolūkā, kā arī, jo īpaši aicinām nenorādīt veselības un citus īpašus (konfidenciālus) datus, citus pārmērīgus vai uz konkrēto jautājumu neattiecināmus personas datus.

6.3. Mēs personas datus varam iegūt galvenokārt šādos veidos:

Nr. Veids Piemērs
1.

Personīga personas datu nodošana apstrādei, tostarp ar savām darbībām un rīcību paužot piekrišanu šo personas datu apstrādei

Piemēram, apmeklējot Mūsu mājaslapu un/vai lietojot mūsu piedāvātos rīkus (mobilās lietotnes), aizpildot pieteikumu pakalpojumu saņemšanai, uzdodot jautājumus vai citā veidā sazinoties ar Mums, piemēram, rakstot uz Mūsu vai Mūsu darbinieku pārvaldītajām e-pasta adresēm, kā arī citā veidā izmantojot Mūsu sniegtos pakalpojumus, tostarp klātienē ierodoties Mūsu birojā vai izmantojot tālruni

2.

Datus Mēs iegūstam no publiski pieejamās informācijas

Piemēram, ieskatoties publiski pieejamajos reģistros, izprasot informāciju no šo reģistru uzturētājām – valsts iestādēm vai lietojot brīvi pieejamu informāciju no dažādiem avotiem

3.

Atsevišķos gadījumos Mēs personas datus varam iegūt arī no citiem subjektiem, piemēram, citām juridiskām vai fiziskām personām, tāpat arī saņemt tos no valsts iestādēm, tostarp tiesām un tiesībsargājošajām iestādēm

Piemēram, gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana ir saistīta konkrētu aizdevēju, vai arī Mūsu pakalpojuma saņemšanai datu subjekts ir iesaistījis trešo personu, piemēram, kredītiestādi; tāpat šādā veidā Mēs personas datus varam iegūt no citām grupas vai saistītām personām, lai sniegtu pakalpojumus, vai atsevišķos gadījumos arī no valsts iestādēm varam saņemt pieprasījumus informācijas sniegšanai, piemēram, par uzsāktu kriminālprocesu vai resorisko pārbaudi

 

7. Personas datu saņēmēji

 

7.1. Mēs neizpaužam trešajām personām jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:

7.1.1. saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

7.1.2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.1.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Mūsu likumīgās intereses;

7.1.4. ja tas ir objektīvi nepieciešams pakalpojuma izpildei.

7.2. Mēs nenododam personas datus citām personām, ja šādai personas datu nodošanai nav tiesiska pamata un nav iepriekš definēts personas datu apstrādes nolūks, kā arī, ja minētās trešās personas, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, nespēj pārredzami nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un/vai nespēj sniegt pamatotas garantijas, ka tiks nodrošināta personas datu apstrādes drošība un datu subjektu tiesību ievērošana.

7.3. Dažādu personas datu apstrādes nolūku izpildei personas dati var tikt nodoti:

7.3.1. Mūsu darbiniekiem, speciāli pilnvarotām personām, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas Mums sniedz pakalpojumus (tostarp arī personas datu apstrādātājiem);

7.3.2. pašvaldību institūcijām, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām, pēc šo personu un apmērā;

7.3.3. citiem Mūsu grupas uzņēmumiem, ja tas nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības izpildei;

7.3.4.  Dažādu personas datu apstrādes nolūku izpildei, datu subjekta personas dati var tikt nodoti apstrādei arī dažādiem Mūsu sadarbības partneriem (turpmāk – Sadarbības partneri), kuru privātuma atrunās ir ietverta informācija par viņu īstenoto personas datu apstrādes procesu un, iepazīstoties ar šo Privātuma politiku, datu subjektam ir pienākums vienlaikus iepazīties arī ar Sadarbības partneru privātuma atrunām, kuras kļūst piemērojamas ar brīdi, kad datu subjekta dati tiek nodoti Sadarbības partnerim:

 

Sadarbības partnera nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī vieta, kur iegūt informāciju par Sadarbības partnera īstenoto personas datu apstrādi:

 1. AS „LATEKO LĪZINGS” 40003366651 https://www.latekolizings.lv/lv/privatuma-atruna
 2. Bigbank AS Latvijas filiāle 40103200513 https://bigbank.lv/dokumenti/?main=546&sec=1332&doc=26796
 3. SIA InCREDIT GROUP 40103307404 https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna/
 4. "Holm Bank Latvia" SIA 54103053771 https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika
 5. SIA Hedge Capital Company 40103968692 https://nordcard.eu/lv/privatuma-politika
 6. SIA Inbank Latvia 40103821436 https://www.inbank.lv/documents/inbank/lv/lv/pdf/customer_data_processing.pdf
 7. TF Bank AB 556158-1041 https://tfbank.lv/privatuma-politika
 8. Multitude Bank p.l.c. C56251 https://cdn-uniweb.ferratum.com/newlv/legal-documents/2022-09/2022.10.01_PP%20LV%20Bank_in_LV%20and%20ENG.pdf
 9. SIA "IPF Digital Latvia" 50003913651 https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu.html
 10. Avafin Latvia SIA 40103283854 https://www.avafin.lv/privatuma-politika
 11. AS "mogo" 50103541751 https://www.mogo.lv/privātuma-politika
 12. SIA NORDIC FINANCE 40003773271 https://iespejukredits.lv/lv/ligums
 13. SIA „NORD līzings" 40103472462 https://nordlizings.lv/lv/vienosanas/
 14. 4finance AS 40003991692 https://www.smscredit.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika/
 15. 4finance AS 40003991692 https://www.vivus.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika
 16. VIA SMS SIA 40103259867 https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna
 17. SIA „Watu Auto“ 40203257190 https://www.watu.eu/pdf/Priv%C4%81tuma%20politika%20WATU.pdf
 18. AS "DelfinGroup" 40103252854 https://delfingroup.lv/lv/privacy-policy?lang=lv
 19. SIA "Finanza" 40103413280 https://www.finea.lv/lv/privacy-policy
 20. SIA “Sefinance Credit” 40103782232 links
 21. SIA “ViziaFinance” 40003040217 https://vizia.lv/privacy
 22. GoCardless SAS 834422180 https://gocardless.com/privacy/
 23. OÜ KREDIIDIREGISTER 12400621, darbojas saskaņā ar izsniegto licenci Nr. 4.1-1/170 https://www.fi.ee/en/payment-services/payment-services/payment-institutions/estonian-payment-institutions-exemption/ou-krediidiregister.

 

7.4. Sadarbības partneri no mums saņem datu subjekta personas datus šādiem mērķiem:

7.4.1. datu subjekta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai, finanšu datu analīzei un kredīta piedāvājuma izteikšanai, pamatojoties uz datu subjekta pieteikumu un tajā ietverto informāciju;

7.4.2. datu subjekta bankas kontu pārskatu apstrādei un izvērtēšanai, izmantojot elektroniskus savienojuma rīkus, ko nodrošina GoCardless SAS 834422180 un sagatavošanai pārsūtīšanai sadarbības partneriem nepieciešamā veidā, ko nodrošina OÜ KREDIIDIREGISTER 12400621.

7.4.3. maksātspējas izvērtēšanas nolūkos Sadarbības partneri var nodot datu subjekta personas datus, kā arī tos saņemt no šādām trešajām personām: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), un citi.

7.4.4. lai sazinātos datu subjekta pieteikuma sakarā;

7.4.5. lai noslēgtu ar datu subjektu aizdevuma līgumu.

7.5. Lūdzam ņemt vērā, ka tas, kuram no iepriekš norādītajiem Sadarbības partneriem pieteikuma apstrādes un izpildes procesā tiek nosūtīti personas dati ir atkarīgs no tā, kāda veida un apmēra aizdevumu datu subjekts vēlas saņemt. Piemēram, ja pieprasījums ir par patēriņa kredītu bez nekustamā īpašuma ķīlas, tad personas dati tiek nosūtīti tikai tiem attiecīgajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas izsniedz šāda veida aizdevumus. Savukārt, ja pieprasījums ir par aizdevumu ar nekustamā īpašuma ķīlu, tad dati tiek nosūtīti attiecīga aizdevuma izsniedzējiem.

7.6. Sadarbības partneri uzglabā un apstrādā personas datus savās privātuma atrunās noteiktajos termiņos un kārtībā.

 

8. Personas datu profilēšana

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde atbilstoši iepriekš definētiem kritērijiem. Mēs veicam klientu pieteikumu profilēšanu, lai nosūtītu atbilstošu informāciju Mūsu Sadarbības partneriem, kuri norādīti šajā Privātuma politikā, balstoties uz Sadarbības partnera norādītajiem parametriem, kas nepieciešami, lai izvērtētu aizdevuma piešķiršanas iespējas. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz info@sefinance.lv.

 

9. Datu apstrādes ekonomiskās zonas un valstis

 

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

10. Klienta (datu subjekta) tiesības

 

10.1. Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir datu subjektiem virkni tiesību attiecībā uz personas datu apstrādi:

10.1.1. Piekļuve personas datiem - tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

10.1.2. Personas datu labošana - ja informācija ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

10.1.3. Piekrišanas atsaukšana - ciktāl mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

10.1.4. Iebildums pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem - datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

10.1.5. Personas datu dzēšana - noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības pieprasīt Mums dzēst personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums datus saglabāt.

10.1.6. Apstrādes ierobežojums - noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja tiks pieprasīta datu apstrādes ierobežošana, tas var ietekmēt Mūsu pakalpoju sniegšanas kvalitāti vai iespējamību.

10.1.7. Datu pārnesamība - datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šī tiesība ietver tikai tos datus, ko datu subjekts ir sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

10.1.8. Tiesības saņemt datu kopiju - datu subjektam ir tiesības saņemt bezmaksas kopiju ar saviem apstrādē esošajiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Mūsu darbinieku) tiesībām un brīvībām.

10.2. Visas augstāk minētās tiesības datu subjekts var realizēt, vēršoties pie mums šīs politikas 3.punktā noteiktajā kārtībā.

 

11. Kur datu subjekts var iebilst par ar personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem

 

11.1. Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Mēs aicinām sazināties ar mums pirms iesniegt oficiālu sūdzību, lai rastu iespējami ātrāko un efektīvāko problēmas risinājumu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Datu valsts inspekcijas adrese ir Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, bet detalizēta informācija pieejama interneta vietnē www.dvi.gov.lv, vai zvanot uz 67 22 31 31, vai rakstot uz pasts@dvi.gov.lv), kas uzrauga fizisko personas datu apstrādes pasākumu atbilstību normatīvajam regulējumam Latvijā.

 

12. Personas datu aizsardzība

 

12.1. Mēs apstrādājam personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Mēs kā personas datu pārzinis nodrošinām:

12.1.1. personas datu konfidencialitāti, nodrošinot, ka personas datus apstrādā (t.sk., tiem piekļūst) tikai tādas personas, kam tas nepieciešams amata pienākumu izpildei. Mūsu pārstāvji, kas ikdienas darba pienākumu ietvaros strādā ar informāciju, kas satur personas datus, ir apmācīti personas datu aizsardzības pasākumos un līgumiski apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības;

12.1.2. atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. Šādi pasākumi, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, pēc iespējas ietver, piemēram, personas datu pseidonimizāciju, datu minimizēšanu, fiziskās un loģiskās datu aizsardzības pasākumus darba vidē, kā arī rezerves kopiju veidošanu u.c.;

12.1.3. tikai pārbaudītu, licencētu un atjauninātu programmatūru. Mēs regulāri pārbaudām, atjaunojam un uzlabojam savus tehniskos un organizatoriskos pasākumus;

12.1.4. datu drošību, citstarp izmantojot šādus tehniskus risinājumus: datu šifrēšanu (SSL), ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmatūru;

12.1.5. sertificētu personas datu aizsardzības speciālistu iesaisti personas datu apstrādē un personas datu aizsardzības pasākumu īstenošanā.

 

13. Pieteikuma aizdevuma saņemšanai apstrādes process

 

13.1. Gadījumā, ja pieteikuma aizpildīšanas process Mūsu vietnē tiek pārtraukts, Mēs varam sazināties šajā sakarā vēl 30 dienu periodā (gan telefoniski, gan e-pastā), lai atgādinātu, ka datu subjekts mēģināja aizpildīt pieteikumu, bet to nepabeidza, lai noskaidrotu pārtraukuma iemeslus, kā arī, lai palīdzētu pabeigt pieteikuma aizpildīšanu. Ja nevēlaties, lai šajā sakarā sazinās, lūdzu, informējiet mūs par minēto pie pirmās šādas saziņas.

 

14. Privātuma politikas atjaunošana

 

14.1. Mēs regulāri izvērtējam mūsu Privātuma politiku un varam to periodiski grozīt, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un datu aizsardzības labajai praksei. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta mūsu tīmekļa vietnē.