Datu apstrādes noteikumi

Datu apstrādes noteikumi

Atjaunināts: 2024. gada 10. janvārī

1. Informācija par personu datu apstrādi
 

1.1. SIA „Sefinance” (turpmāk – Sefinance) rūpējas par savu Klientu datu drošību un konfidencialitāti. Ievērojot minēto, esam izstrādājuši Privātuma politikas noteikumus (turpmāk – Privātuma politika), kur ir aprakstīta kārtība kādā Sefinance apstrādā personas datus.

1.2. Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām, nolūkiem, datu apjomu un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

1.3. Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, tīmekļa vietnē – www.sefinance.lv) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

1.4. Apstrādājot personas datus Sefinance ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti -Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

1.5. Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

1.6. Sefinance apzinās, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādā tos ievērojot konfidencialitātes prasības, rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

2. Informācija par pārzini

 

2.1. Personas datu apstrādes kopīgie pārziņi ir:

- SIA „Sefinance” (reģ.Nr.40103224297, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013); tālrunis: 8355, 67332317; elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv

- SIA "Sefinance Credit" (reģ.Nr.40103782232, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-101); tālrunis: 8355, 67332317; elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv

- SIA “SEBI” (reģ.Nr. 40103969683, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013); tālrunis: 8355, 67332317; elektroniskā pasta adrese: info@sefinance.lv;

- SIA “LK Capital” (reģ.Nr.40203270288, juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 7, K-1, LV-1013); tālrunis: 29027027; elektroniskā pasta adrese: info@latkredits.lv

 

3. Informācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

 

3.1. Sefinance kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@sefinance.lv.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki, personas datu kategorijas un tiesiskais pamats

 

4.1. Sefinance tās tīmekļa vietnē "www.sefinance.lv” veic tikai to personas datu apstādi, ko persona ir brīvprātīgi nodevusi (aizpildot pieteikumus, nosūtot e-pastu, izmantojot tērzēšanas logu), kā arī sniedzot personas izvēlētu distances pakalpojumu, personai izsakot noteiktu, nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu datu apstrādei un tikai tiem mērķiem, kādiem persona ir piekritusi.

4.2. Personas datu apstrādes nolūki:

4.2.1. Tīmekļa vietnes "www.sefinance.lv” darbības nodrošināšana un uzlabošana;

4.2.2. Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;

4.2.3. Mārketinga materiālu nosūtīšana;

4.2.4. Loteriju un akciju piedāvāšana;

4.2.5. Jaunu pakalpojumu izstrāde un piedāvāšana;

4.2.6. Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

4.2.7. Videonovērošana;

4.3. Datu kategorijas, glabāšanas ilgums un tiesiskais pamats atbilstoši datu apstrādes nolūkam:

 • Tīmekļa vietnes "www.sefinance.lv” darbības nodrošināšana un uzlabošana;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai uzlabotu savu tīmekļa vietni, padarītu to ērtāk lietojamu. Kā arī drošības apsvērumu dēļ fiksējam IP adresi iespējamo incidentu izmeklēšanas un tīmekļa lapas aizsardzības nolūkos.

- Apstrādājamie personas dati interneta vietnē veiktās darbības

- IP adrese, ierīce, pārlūks, OS, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks, sīkdatnes;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

- Glabāšanas ilgums Tīmekļa vietnē veikto darbību datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 2 (divus) gadus, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

Papildus informācija par sīkdatņu uzglabāšanu un veidiem norādīta 8.punktā.

 

 • Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kreditēšanas starpniecības pakalpojuma līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

- Apstrādājamie personas dati:

Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, valstiskā piederība;

Kontaktinformācija - adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;

Profesionālos datus - darba vieta, nodarbošanās, izglītība, ieņemamais amats, stāžs;

Finanšu informācija - informācija par saistībām, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem, vai Klients ir politiski nozīmīga persona;

Ģimenes stāvoklis - radinieki, laulātais;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

Līguma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, kontaktpersonas identificēšana, saziņas nodrošināšana.

- Glabāšanas ilgums:

Personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi:

Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo saistību tiesību prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 

 • Mārketinga materiālu nosūtīšana;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, informāciju par atlaižu piedāvājumiem, īpašām kampaņām, mūsu jaunumiem kā arī sadarbības partneru, kuri norādīti 7.punktā piedāvājumus izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu, piemēram, īsziņas, e-pastu, sociālos tīklus, pārlūka paziņojumus u.c.

- Apstrādājamie personas dati

Kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālruņa numurs;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

- Glabāšanas ilgums

Līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu tiešā mārketinga informācijas saņemšanai.

 

 • Loteriju un akciju piedāvāšana;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izsniedzot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

- Apstrādājamie personas dati

Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods;

Kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālruņa numurs;

Finanšu informācija – konta numurs;

Dati par piedalīšanos izlozēs, spēlēs, akcijās vai kampaņās - iegūtie punkti spēlēs, izlozēs vai akcijās iegūtās balvas;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), kontaktpersonas identificēšana, saziņas nodrošināšana.

- Glabāšanas ilgums

Personas datus, kas nepieciešami nolūka sasniegšanai - mēs glabāsim līdz loteriju, akciju norises beigām.

Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

 

 • Jaunu pakalpojumu izstrāde un piedāvāšana;

- Apstrādājamie personas dati

Dati par Klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību - Klienta vecums, pakalpojumu izmantošanas biežums, klienta apmierinātība;

Tīmekļa vietnes analītika – veiktās darbības tīmekļa vietnē (apmeklētās vietņu lapas, laiks, datums, izvēlētās saites u.c.);

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

- Glabāšanas ilgums

Datus par klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību mēs glabāsim ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu.

 

 • Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu augsta līmeņa pakalpojuma kvalitāti, veicot aptaujas par Jūsu apmierinātību ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Veicot telefona sarunu ierakstu, lai nodrošinātu mūsu darbinieku sarunu ar klientu kvalitātes kontroli un neskaidro jautājumu risināšanu.

- Apstrādājamie personas dati

Dati par Klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību – piemēram, klienta vecums, pakalpojumu izmantošanas biežums, klienta apmierinātība;

Sarunu ieraksta dati – klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

- Glabāšanas ilgums

Datus par klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību mēs glabāsim ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu.

Sarunu ierakstus mēs glabāsim ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus.

 

 • Videonovērošana;

Mūsu biroja telpās mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērstu, kontrolētu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz īpašumu un aktīviem (zādzības, vandālisms u.c.), kā arī lai aizsargātu personu būtiskās intereses, tostarp, bet ne tikai, lai:

• nodrošinātu drošību (klienti, darbinieki, dokumenti, informācija);

• konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus;

• izmeklētu incidentus.

- Apstrādājamie personas dati

Videoieraksts - Jūsu attēls un ieraksti, kā arī visi citi Jūsu personas dati un darbība, kas ir redzama vietā, kurā notiek videonovērošana;

- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts)

Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

- Glabāšanas ilgums

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

- No kādiem avotiem ievācam datus

Konkrētā nolūka sasniegšanai mēs vācam un apstrādājam personas datus, izmantojot tehniskos pasākumus - videonovērošanas kameras.

 

5. Kādēļ Jums ir jāiesniedz mums savi personas dati

 

Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt pakalpojuma kvalitatīvu izpildi un līguma izpildi.

Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus sadarbības partneru piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga un uz Jūsu piekrišanu balstīta.

 

6. No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus

 

6.1. Mēs iegūstam jūsu personas datus, kurus brīvprātīgi norādāt apmeklējot tīmekļa vietni www.sefinance.lv, aizpildot pieteikumu formas, nosūtot e-pastā vai sniedzot datus tērzēšanas logā, kā arī sazinoties ar mums ar klientu servisa starpniecību.

 

7. Personas datu saņēmēji

 

7.1. Piesakoties Mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, Jūs piekrītat, ka pieteikumā norādītie personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādīti personas datu apstrādes pamati, tai skaitā viņu leģitīmās intereses. Kā arī piekrītot Jūs apstiprināt, ka esat iepazinušies ar sadarbības partneru personas datu apstrādes principiem.

 

Nr. Sadarbības partneris Reģ. numurs Informācija par personas datu apstrādi

 1. AS „LATEKO LĪZINGS” 40003366651 https://www.latekolizings.lv/lv/privatuma-atruna
 2. Bigbank AS Latvijas filiāle 40103200513 https://bigbank.lv/dokumenti/?main=546&sec=1332&doc=26796
 3. SIA InCREDIT GROUP 40103307404 https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna/
 4. "Holm Bank Latvia" SIA 54103053771 https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika
 5. SIA Hedge Capital Company 40103968692 https://nordcard.eu/lv/privatuma-politika
 6. SIA Inbank Latvia 40103821436 https://www.inbank.lv/documents/inbank/lv/lv/pdf/customer_data_processing.pdf
 7. TF Bank AB 556158-1041 https://tfbank.lv/privatuma-politika
 8. Multitude Bank p.l.c. C56251 https://cdn-uniweb.ferratum.com/newlv/legal-documents/2022-09/2022.10.01_PP%20LV%20Bank_in_LV%20and%20ENG.pdf
 9. SIA "IPF Digital Latvia" 50003913651 https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu.html
 10. Avafin Latvia SIA 40103283854 https://www.avafin.lv/privatuma-politika
 11. AS "mogo" 50103541751 https://www.mogo.lv/privātuma-politika
 12. SIA NORDIC FINANCE 40003773271 https://iespejukredits.lv/lv/ligums
 13. SIA „NORD līzings" 40103472462 https://nordlizings.lv/lv/vienosanas/
 14. 4finance AS 40003991692 https://www.smscredit.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika/
  4finance AS 40003991692 https://www.vivus.lv/liguma-noteikumi/privatuma-politika
 15. VIA SMS SIA 40103259867 https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna
 16. SIA „Watu Auto“ 40203257190 https://www.watu.eu/pdf/Priv%C4%81tuma%20politika%20WATU.pdf
 17. AS "DelfinGroup" 40103252854 https://delfingroup.lv/lv/privacy-policy?lang=lv
 18. SIA "Finanza" 40103413280 https://www.finea.lv/lv/privacy-policy
 19. SIA “Sefinance Credit” 40103782232 links
 20. SIA “ViziaFinance” 40003040217 https://vizia.lv/privacy
 21. GoCardless SAS 834422180 https://gocardless.com/privacy/
 22. OÜ KREDIIDIREGISTER 12400621, darbojas saskaņā ar izsniegto licenci Nr. 4.1-1/170 https://www.fi.ee/en/payment-services/payment-services/payment-institutions/estonian-payment-institutions-exemption/ou-krediidiregister.

 

7.2. Sadarbības partneri saņem klienta datus sekojošiem mērķiem:

7.2.1. Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai, finanšu datu analīzei un kredīta piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz klienta pieteikumu.

7.2.2. Klientu bankas kontu pārskatu iesniegšanai, izmantojot elektroniskus savienojuma rīkus, ko nodrošina GoCardless SAS 834422180 un sagatavošanai pārsūtīšanai sadarbības partneriem nepieciešamā veidā, ko nodrošina OÜ KREDIIDIREGISTER 12400621.

7.2.3. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši savās privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem.

7.2.4. Lai Sadarbības partneri nodotu klienta personas datus un saņemtu klienta datus no trešajām personām: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718); un citi.

 

8. Sīkdatņu apstrāde

8.1. Sīkdatnes - ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi.

8.2. Kam tiek izmantotas sīkdatnes - mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad aizpildāt pakalpojuma pieteikuma veidlapu tiek lietotas sīkdatnes.

8.3. Sīkdatņu pieņemšana - izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka mēs:

8.3.1. apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;

8.3.2. saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;

8.3.3. individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu pēdējā apmeklējuma.

8.3.4. Ar sīkdatņu palīdzību mūsu tīmekļa vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arī tam, lai rādītu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes.

 

8.4. Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu:

 

8.4.1. Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Tad netiks saglabāta neviena tīmekļa vietnes sīkdatne, bet ir iespēja, ka tīmekļa vietnes funkcijas nedarbosies pilnīgi.

8.4.2. Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.

8.4.3. Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.aboutcookies.org

8.4.4. Plašāka informācija par īpaši pielāgotu reklāmu atkarībā no jūsu interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.youronlinechoices.eu

8.4.5. Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas visās vietnēs, apmeklējiet vietni http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8.4.6. Lai iegūtu informāciju par tīmekļa pārlūkprogrammām un to iespējām, apmeklējiet pārlūkprogrammas izstrādātāja vietni.

 

8.5. Informācija par tīmekļa vietnē lietotajām sīkdatnēm

 

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes kategorija Pakalpojuma sniedzējs Sīkdatnes nolūks Termiņš Veids

csrftoken Nepieciešamās sefinance.lv Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks 1.gads HTTP

SESS# Nepieciešamās sefinance.lv Preserves user states across page requests 1.diena HTTP

_ga Analītikas sefinance.lv Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website 2.gadi HTTP

_gat Analītikas sefinance.lv Used by Google Analytics to throttle request rate 1.diena HTTP

_gd# Analītikas sefinance.lv Used to distinguish users Sesija HTTP

_gid Analītikas sefinance.lv Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website 1.diena HTTP

ads/ga_audiences Mārketinga google.com Used by Google AdWords to reengage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online sesija HTTP

mt_tab_# Mārketinga sefinance.lv

persistent HTTP

maxtf Analītikas sefinance.lv User actions on site 1.diena HTTP

maxtp Analītikas sefinance.lv User actions on site 1.gads HTTP

maxtu Analītikas sefinance.lv User actions on site 1.gads HTTP

maxtv Analītikas sefinance.lv User actions on site 1.diena HTTP

 

9. Personas datu profilēšana

 

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde. Sadarbības partneri, kuri norādīti 7. punktā, var laicīgi norādīt klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem, balstoties uz partnera norādītajiem parametriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz datuapstrade@sefinance.lv.

 

10. Datu apstrādes ekonomiskās zonas un valstis

 

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

11. Klienta (datu subjekta) tiesības

 

11.1. Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

11.1.1. Piekļuve personas datiem;

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums.

11.1.2. Personas datu labošana;

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

11.1.3. Piekrišanas atsaukšana;

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

11.1.4. Iebildums pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem; Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

11.1.5. personas datu dzēšana;

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums dzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

11.1.6. Apstrādes ierobežojums;

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt mūsu pakalpoju sniegšanas kvalitāti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

11.1.7. Datu pārnesamība;

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šī tiesība ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 

11.2. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem, vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, minētas 10.1. punktā, kādā no sekojošiem veidiem:

11.2.1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā (katru darba dienu no plkst. 9-18), vai atsūtot iesniegumu pa pastu, adrese: Rīga, Kr. Valdemāra iela 57/59, Rīga, LV-1010;

11.2.2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datuapstrade@sefinance.lv ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

11.2.3. Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 

12. Kur Jūs varat sūdzēties saistībā ar personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem

 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā

(http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

 

13. Privātuma politikas atjaunošana

Mēs regulāri izvērtējam mūsu privātuma politiku un varam to periodiski grozīt, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un datu aizsardzības labajai praksei. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta mūsu tīmekļa vietnē.